Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90‑årsfond

Skapa konto med BankID

Klicka på knappen nedan för att påbörja ditt konto med hjälp av BankID.
I nästa steg behöver du uppge och verifiera din e-postadress för att slutföra ditt konto.

Skapa konto med BankID

Skapa konto

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Skriv det önskade lösenordet två gånger. Lösenordet måste bestå av minst åtta (8) tecken.Så behandlar stiftelsen/föreningen dina personuppgifter

(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen/föreningen.

Personuppgifter* som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag, stipendier och anslag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081 (”SEB”), digiPlant AB 556603-5597, Boardeaser AB 556930-6664 och PE Accounting AB 556830-3324 som för stiftelsens/föreningens räkning administrerar ansökningsförfarandet.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen/föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. Om bidrag, stipendier, anslag inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst tre månader.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Stiftelsen/föreningen och har därmed rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Stiftelsen/föreningen som du själv har tillhandahållit Stiftelsen/föreningen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan b-e prövas av Stiftelsen/föreningen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till SEB Foundations & Philanthropy 106 40 Stockholm. Ange vilken stiftelse/förening det avser.

*Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande
person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som din IPadress eller din inspelade röst är personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. känsliga personuppgifter** godkänner du genom din underskrift på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera att Stiftelsen/föreningen i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för din ansökan.

**Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.